Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Haal alles uit je hond

Haal alles uit je hond is gevestigd aan de Sassenheimstraat 43,
6843 MJ  te Arnhem.
KvK: 73068446
Website: haalallesuitjehond.nl
E-mail: haalallesuitjehond@kpnmail.nl

Voor alle verdragen tussen Haal alles uit je hond en haar klanten, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Zo zijn deze voorwaarden van toepassing op trainingen, gedrags-, sport- en voedingsadviezen, coaching, en andere zaken gerelateerd aan diensten van Haal alles uit je hond.

 1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Haal alles uit je hond

o    Haal alles uit je hond is een onderneming die personen coaching, training, gedragstherapie, gezondheidsadviezen met betrekking tot de            hond, en aanverwante diensten aanreikt.

 • Klant

o    De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik wil maken van alle diensten van Haal alles uit uw hond.

 • Dienst

o    De door Haal alles uit je hond aangeboden gedrags- en gezondsheidsadviezen, training, therapie, coaching, of gerelateerde diensten.

 • Overeenkomst

o    De overeenkomst waardoor Haal alles uit je hond zich naar haar klanten toe verbindt tot het verschaffen van een van de door haar aangeboden diensten en de cursist tot betaling van deze dienst.

 1. Aansprakelijkheid

2.1   De klant is zonder uitzondering verantwoordelijk voor iedere eventuele schade, die klant zijn of haar hond veroorzaakt. Deelname aan de diensten van Haal alles uit je hond is voor eigen risico.

2.2   Wanneer de klant, meegebrachte bezoekers of hond(en) van de klant schade veroorzaken is de klant hiervoor te allen tijde verantwoordelijk. Dit geldt tevens voor schade aan materialen van Haal alles uit je hond. 

2.3   Haal alles uit je hond is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens uitoefening van therapie en training mogelijkerwijs zou kunnen ontstaan. Ook diefstal, schade aan eigendommen, uw hond of derden is voor eigen risico.

2.4   Haal alles uit je hond adviseert klanten om een goede verzekering af te sluiten en ook om uw hond(en) te verzekeren.

2.5   De klant, inclusief hond(en), die dermate onredelijke hinder veroorzaken kunnen, door Haal alles uit je hond van voortzetting van de dienst, worden uitgesloten. Alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de klant komen.

2.6  Haal alles uit je hond levert een professionele dienst. Echter de klant blijft zelf verantwoordelijk voor de te boeken resultaten. Haal alles uit je hond heeft tevreden klanten maar garanties over resultaten zijn nooit te geven.

 1. Deelname aan onze diensten

3.1   De klanten kunnen zich telefonisch of per e-mail voor een van onze diensten aanmelden. Afspraken worden steevast per e-mail bevestigd.

3.2   Na aanmelding ontvangen klanten een bevestiging via e-mail, met de overeengekomen datum, tijd, locatie en de kosten. Wanneer de dienst binnen twee weken na aanmelding plaatsvindt kan de klant worden gevraagd om af te zien van de wettelijke bedenktijd van twee weken.

3.3   De betaling dient 24 uur voorafgaande aan het traject op de rekening van Haal alles uit je hond te zijn bijgeschreven.

3.4   Met het formulier voor ontbinding en herroeping dient een overeengekomen dienst binnen  twee weken gegronde bedenktijd te worden geannuleerd. Al geleverde diensten zullen naar rato worden verrekend met het terug te betalen bedrag.

3.5 Wanneer de klant tijdens een traject stopt zullen de kosten niet worden vergoed.

 1. Betaling

4.1   De klant zal het verschuldigde bedrag voor de overeenstemmende diensten door middel van een van de onderstaande mogelijkheden overmaken, voor de start van de dienst, naar:

o     NL57SNSB0773125507 tnv HAALALLESUITJEHOND.NL te Arnhem.

4.2   Bij een te late betaling kan Haal alles uit je hond geen diensten leveren.

 1. Afmelden diensten

5.1   De klant dient 48 uur voor het tijdstip van de overeengekomen dienst, telefonisch of via e-mail de afspraak te annuleren. Wanneer Haal alles uit je hond niet in staat is de telefoon te beantwoorden dient de klant een boodschap in te spreken.

5.2 Wanneer een hond van de klant loops is, kan de dienst pas worden hervat wanneer de loopsheid over is. Het is geen aanleiding tot terugbetaling van gemaakte kosten.

5.3   terugbetaling van gemiste diensten vindt geen plaats bij afmelding door de klant. Alleen met toestemming van Haal alles uit je hond kan hier van worden afgeweken.

5.4   Mits een dienst onverwachts door kan gaan, zal de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht.

5.6   Bij overmacht kan Haal alles uit je hond een geplande dienst tot uiterlijk 2 uur voor aanvangstijd annuleren zonder vergoeding van de kosten.

Tot twee uur van tevoren wordt de dienst uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip in de volgende gevallen:

           Wanneer de temperatuur boven de 25 graden Celsius uitkomt (Uitgaande van de KNMI)

           De verwachte temperatuur onder de -5 graden Celsius daalt (uitgaande van de KNMI).

           Bij onweer (in overleg en mede afhankelijk van de ernst).

           Wanneer er onverwachts ernstige gladheid is opgetreden

 

5.8   Voor sommige diensten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen kan Haalallesuitjehond.nl de dienst annuleren. In dat geval zal het, indien reeds betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk tot uiterlijk binnen 4 weken worden terugbetaald.

5.9   Indien een hond zichtbaar ziek, verwaarloosd oid is dan behoud Haal alles uit je hond zich het recht de dienst te stoppen tot nadere afspraken zonder enig recht op terugbetaling.

 1. Gedragstherapie en overige trainingen hond

7.1   Een klant kan van Haal alles uit je hond gedragsadviezen ontvangen middels diverse diensten zoals hondengedragstherapie.

7.2   Het te verkrijgen advies is gebaseerd op zeer ruime ervaring en deskundigheid van hondengedragsdeskundige Conny Hendriks van Haal alles uit je hond.

7.3   Advies, therapie en/of behandeling leiden niet tot enige vorm van aansprakelijkheid van Haal alles uit je hond. De hondenbezitter blijft te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, overeenstemmig met het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

7.4   Haal alles uit je hond kan op basis van haar ervaring en deskundigheid een goede inschatting maken van de mogelijke verbeteringen van de te behandelende hond/honden. Er worden desondanks geen garanties gegeven. Hiervoor is de problematiek te gecompliceerd.

7.5   Haal alles uit je hond behoudt zich het recht voor een dienst stop te zetten: Wanneer de klant onvoldoende meewerkt aan de training, therapie. En/of adviezen onvoldoende opvolgt.

 1. Overige

8.1   In het geval dat deze algemene voorwaarden in bepaalde situaties niet na worden gekomen, gelden de aanwijzingen van Haal alles uit je hond.

8.2   Tijdens diensten kunnen foto’s of video’s gemaakt worden, maar deze kunnen alleen door Haal alles uit je hond gebruikt worden (voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden) met toestemming van de klant.

8.3   Zichtbare (druk)fouten of vergissingen in het aanbod van Haal alles uit je hond op internet of in andere publicaties zijn niet bindend.

8.4   Op alle contracten gesloten met Haal alles uit je hond is het Nederlands recht aan de orde.

8.5   Haal alles uit je hond behoudt zich het recht voor om voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen bij te plaatsen of te verwijderen. De klant zal in ieder geval op de hoogte worden gesteld.

8.6   Haal alles uit je hond heeft het recht een klant te weigeren of een dienst te beëindigen, indien deze zichzelf of zijn of haar omgeving in gevaar brengt. Ook bij een matige motivatie is dit denkbaar.

8.7   Haal alles uit je hond is op niet aansprakelijkheid voor welk gevolg dan ook, dat direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de op de website, social media en andere mediums gegeven informatie.

8.8   Alle rechten van artikelen, blogs e.d. zijn voorbehouden aan Haal alles uit je hond. Deze mogen zonder duidelijke goedkeuring van Haal alles uit je hond op geen enkele manier worden vermenigvuldigd, verspreid of voor andere doeleinden dan ook worden gebruikt.